Als eigenaar of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van uw leidingwaterinstallatie. Niet iedereen weet dat bedrijven en instellingen verplicht zijn maatregelen te treffen tegen besmetting met de legionellabacterie.

Sinds 1 juli 2011 is het door het komen van de Drinkwaterwet verplicht voor prioritaire installaties (ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, jachthaven en parkeerterreinen) om zowel de analyse als het beheersplan uit te laten voeren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Voor de overige installaties, bijvoorbeeld sportcentra, kantoorgebouwen etc., is het geen verplichting maar moet de installatie wel voldoen aan de NEN 1006 norm.

Tekortkomingen in de installatie kunnen de kwaliteit van het drinkwater negatief beïnvloeden en de gezondheid van de gebruikers in gevaar brengen.

De norm NEN 1006 geeft de minimale eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen of wijzigingen van een bestaande installatie.


Bouwinspectie leidingwaterinstallatie

Bij de aanleg van een nieuwe leidingwaterinstallatie worden de tekeningen gecontroleerd of deze voldoen aan de gestelde eisen. De installatie tekeningen van de drinkwaterinstallatie worden gecontroleerd aan de hand van de relevante wet-en regelgeving. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke Legionella risico’s.

De tekeningen worden getekend voor gezien en eventuele bevindingen worden in een kort verslag vastgelegd.

Na controle van de tekeningen kan door middel van een aanvullende bouwinspectie op locatie worden nagegaan of de installatie conform NEN 1006, Waterwerkbladen, ISSO publicaties en Drinkwaterbesluit wordt aangelegd. Aan de hand van een visuele controle, de tekeningen en de wet- regelgeving wordt in kaart gebracht welke knelpunten zich voordoen.

Het doel van een bouwinspectie door Blygold LAB is het voorkomen van verrassingen achteraf. Als de aanleg van de installatie niet voldoet aan de regels is dit voor oplevering bekend en kunnen er tijdig maatregelen worden genomen, zodat de installatie bij oplevering wel aan de eisen voldoet. Hiermee worden additionele kosten en onnodig beheer voorkomen. Van de bouwinspectie wordt een schriftelijk rapport gemaakt.

Voor advies, legionellapreventie of een legionellabeheersplan bent u bij ons aan het juiste adres. Wilt u een risicoanalyse uit laten voeren of wilt u laten controleren of de waterinstallatie nog aan alle eisen voldoet, neem contact op voor een vrijblijvende offerte: lab@blygold.nl  of bel ons via 030-6344340. We helpen u graag!