Onderzoeken

Reinigen/desinfectie

Het reinigen en desinfecteren van drink- en proceswater installaties wordt toegepast als er normoverschrijdingen van (Legionella) bacteriën zijn vastgesteld of als een installatie lange tijd niet in gebruik is geweest.

De installatie kan thermisch worden gedesinfecteerd of chemisch. Blygold maakt gebruik van reinigingsmiddelen en desinfectans dat goedgekeurd is voor het gebruik in drinkwater (Kiwa Water Mark gecertificeerd).

Ook boilers en voorraadvaten kunnen wij periodiek reinigen. Deze systemen kunnen na verloop van tijd aanslag en ketelsteen ontwikkelen waardoor de ingestelde temperaturen niet meer worden gehaald en het energieverbruik toeneemt.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Blygold Nederland.

Keerklep controle

Blygold kan voor u de volgende keerkleppen/terugstroombeveiligingen controleren: type (EB)DA (beluchte kraan), EA, inlaatcombinatie (inlc.), CA en BA op juiste werking en lekdichtheid. Ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen keerkleppen controleerbaar worden gemaakt met de overdruk- en onderdrukmethode die wij hiervoor gebruiken. Deze methode is effectief en betrouwbaar. Waar nodig worden de brandslanghaspels opnieuw verzegeld.

Na afloop van de controle wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

NEN 1006 controle / Quickscan

De NEN 1006 analyse bestaat uit een controle op de minimale (technische) vereisten waar de drinkwaterinstallatie aan moet voldoen volgens de wet- en regelgeving, waaronder de NEN1006.

Een quickscan is vergelijkbaar met de NEN1006, echter is dit een beperkte vorm waarmee steekproefsgewijs de installatie wordt beoordeeld.
Deze controles kunnen worden uitgevoerd bij bestaande installaties of bij installaties in aanleg (bouw begeleiding).

De bevindingen worden overzichtelijk uiteengezet in een rapportage.

Legionella beheer

In het Legionella beheersplan worden diverse beheertaken omschreven. Deze kunnen wij voor u uitvoeren. Hierbij moet u denken aan het spoelen van tappunten, bemonsteringen op de aanwezigheid van Legionella, uitvoeren van periodieke temperatuurmetingen en controle van terugstroombeveiligingen (keerkleppen).

Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Periodieke audit

Doel van deze periodieke audit is het beoordelen van de Risicoanalyse & Beheersplan op actualiteit en eventueel het vastleggen van aanbevelingen om de gegevens actueel te houden. Tevens wordt gecontroleerd of het voorgestelde beheer op de juiste wijze is uitgevoerd.

Bij een audit wordt op locatie nagegaan of de corrigerende en beheersmaatregelen goed zijn uitgevoerd, of er installatiewijzigingen zijn, of er wijzigingen zijn in de gebruiksfrequentie van de tappunten, of er wijzigingen zijn in de wet- en regelgevingen en wat voor consequenties dit heeft met betrekking tot Legionella preventie.

Risicoanalyse en beheersplan BRL 6010

Als eigenaar van een prioritaire installatie bent u wettelijk verplicht tot het opstellen van een Legionella risicoanalyse en beheersplan. Wij zijn BRL6010 gecertificeerd voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen.

Ieder component in de installatie wordt beoordeeld op de eventuele risico’s op Legionella besmetting. Het beheersplan geeft aan welk beheer uitgevoerd moet worden om de risico’s tot een minimum te beperken.